Volledig scherm
Nieuwbouw in de gemeente Berkelland, zoals het plan Op de Bleek in Eibergen, vormt maar een marginaal deel van de totale woningvoorraad. © Lars Smook

Vernieuwingsfonds in de maak voor particuliere woningen Berkelland

BORCULO - Met een speciaal budget gaat de gemeente Berkelland wat doen aan het op peil houden van het huizenbestand.

Berkelland heeft een Lokale Woonagenda in voorbereiding voor het woonbeleid tot 2020. Dit plan is nodig om, samen met wooncorporatie ProWonen en haar huurdersverenigingen, overeen te komen wat er op dit gebied de komende jaren gedaan moet worden. De Nederlandse gemeenten moeten van de regering verplicht een dergelijk programma maken, als gevolg van de aangepaste Woningwet die vorige zomer is ingevoerd.

,,Wij maakten als Berkelland natuurlijk altijd al afspraken met ProWonen", zegt wethouder Patricia Hoytink-Roubos, die wonen in haar portefeuille heeft. ,,De corporatie moet zich in het vervolg aan strakkere regels houden dan in het verleden. ProWonen wordt nu gedwongen met de huurdersverenigingen om tafel te gaan zitten."

Goed en betaalbaar
Sinds april is al uitvoerig gesproken met alle betrokken partijen. Die krijgen nu de gelegenheid te reageren op het concept-rapport, dat de titel 'Goed en betaalbaar wonen in het groen' heeft meegekregen. Het is de bedoeling dat de Berkellandse politiek zich in september buigt over de Lokale Woonagenda en die goedkeurt.

Vervolgens kan de gemeente in het najaar de eerder genoemde prestatieafspraken met ProWonen en de huurdersverenigingen maken. Hoytink: ,,We verwachten dat er dan in december een klap op gegeven wordt."

Woonbeleid
De wethouder legt uit dat het plan meer behelst dan alleen de prestatieafspraken. Het complete woonbeleid van Berkelland komt erin aan de orde. Zo wordt rekening gehouden met de verwachte bevolkingkrimp door de woonbehoefte daarop aan te passen, wordt de bestaande woningvoorraad op peil gehouden en is er aandacht voor energiebesparing in en energieopwekking op de huizen. De sociale huurwoningen moeten geschikt blijven voor bepaalde doelgroepen en duurzamer worden, de totale woonlasten dienen betaalbaar te zijn, de leefbaarheid van buurten is belangrijk en verder de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

,,Het is een hele opgave om die Lokale Woonagenda goed waar te maken", erkent Hoytink. ,,Je moet niet vergeten dat de nieuwbouw in onze gemeente maar een marginaal deel vormt van de totale woningvoorraad. Dan praat je over slechts 1 procent. Wanneer je dan weet dat een kwart van alle huizen binnen Berkelland in bezit is van Pro Wonen, houdt dit in dat particulieren drie vierde van de woningen in eigendom hebben. Die groep is echter veel moeilijker te bereiken voor ons. Dat wordt dan ook onze grootste klus. Daarom zijn we van plan een vernieuwingsfonds in het leven te roepen."

Soort smeerolie
Er wordt daarvoor nog niet meteen budget vrijgemaakt. Hoytink: ,,Dit komt omdat we er op projectbasis geld aan besteden. Bouwers en ontwikkelaars zijn met de suggestie gekomen voor het vernieuwingsfonds als een soort van smeerolie voor het herkavelen van dorpskernen. Zo maak je het bijvoorbeeld mogelijk dat ze niet alleen mooie bouwplannen realiseren, maar ook meewerken aan financiering van een renovatie als dat gewenst is in de omgeving van die nieuwbouw. Ze krijgen dan niet alleen de mooie krenten uit de pap toegeworpen."

Een voorbeeld van deze werkwijze is het centrumplan voor Eibergen, dat net voor de zomer goedgekeurd is door de gemeenteraad. ,,Daaraan hebben we bewust de bouw van een aantal woningen toegevoegd om er op die manier een verdienmodel van te maken", geeft de wethouder aan.

Burgemeester en wethouders willen voor de uitvoering van de projecten uit het vernieuwingsfonds de herstructureringsreserve uit de gemeentebegroting aanspreken. Daarin zit momenteel een bedrag van om en nabij 7 miljoen euro. ,,Het is niet de bedoeling dat we hiervoor weer een aparte subsidiepot creëren", aldus Hoytink. "Maar vanzelfsprekend moet de gemeenteraad hiermee in september wel akkoord gaan."