Volledig scherm
Wethouder Ben Engberts. Foto: Bert Kamp

Twenterand verzet zich tegen LOG-visie provincie

VRIEZENVEEN - De gemeente Twenterand heeft een zienswijze ingediend tegen de nieuwe omgevingsvisie en -verordening van de provincie Overijssel. In die visie staat onder meer dat in landbouwontwikkelingsgebieden plek moet zijn voor maximaal twee 'megastallen', Twenterand is daar tegen.

In grote lijnen is de reactie gericht op doorstroming van verkeer, verkeersveiligheid en op een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de inrichting van het buitengebied. De Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) nemen in de reactie een belangrijke plaats in.

LOG's

De gemeente Twenterand is van mening dat zij meer dan voldoende invulling geeft aan de inrichting van de LOG's. De LOGvisie en het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan LOG's staan geen nieuwvestigingen van intensieve veehouderijbedrijven toe, iets waar de provincie bezwaar tegen heeft ingediend. Wethouder Ben Engberts zegt desondanks: ,,Onze LOGvisie sluit volgens ons prima aan bij de Omgevingsvisie van Overijssel."

Volgens de wethouder is namelijk al voldaan aan de wens van de provincie om nieuwe intensieve veehouderijen in de LOG gebieden mogelijk te maken. "Wij kiezen nu voor uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden op bestaande locaties en maximale opnieuw benutten van vrijkomende, bestaande locaties boven nieuwvestiging", staat in de zienswijze te lezen. Het college verzoekt de provincie om een bevestiging van deze opvatting.

In 2005 heeft Twenterand al medewerking verleend aan de vestiging van twee intensieve veehouderijen in de LOG Fortwijk. Binnen de LOG Daarlerveen ontbreekt volgens het college van Twenterand de ruimte voor nieuwe 'megastallen'.

Het college stelt ook verder vragen over de tekst van de omgevingsvisie waar het de invulling van de LOG's betreft. In de zienswijze staat onder meer nog: ,,Er mag bij de vestiging van intensieve veehouderijen volgens u geen sprake zijn van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van groepen inwoners. Wanneer is sprake van een onevenredige aantasting? Op welke ruimtelijke aspecten kunt u dit beoordelen? Het rapport 'Gezondheidsrisico's rond veehouderijen' van de Gezondheidsraad heeft geen afstandscriteria benoemd, maar roept gemeenten op lokaal beleid te ontwikkelen met minimumafstanden. Twenterand heeft hieraan gehoor gegeven door het opstellen van een LOGvisie en een bestemmingsplan LOG's waarin een afstandscriteria van 500 meter wordt opgevoerd tussen lintbebouwing en intensieve veehouderijen. Helaas hebben wij moeten constateren dat u hiertegen beroep hebt ingesteld.'

Verkeer

Het college van Twenterand heeft tijdig haar zienswijze op de actualisatie ingediend. Wethouder Johan Oordt heeft ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille: ,,De kaders van zo'n omgevingsvisie zijn belangrijk, maar we willen wel graag ons gebied zo inrichten dat het past bij onze gemeente en de mensen die er wonen."

De veiligheid van de N36 is een continu punt van aandacht voor het college van Twenterand. Daarover zegt wethouder Engberts: "Vooral de verkeersveiligheid van deze rijksweg blijft voor ons een zorg en daar blijven we zowel bij de provincie als bij het rijk aandacht voor vragen. Resultaat daarvan is in ieder geval dat de Regio Twente in het tweede kwartaal van 2013 onderzoek gaat doen naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren."

Landschap

De provincie Overijssel wil grond aankopen om het hoogveen te behouden. De boeren raken daarmee een gebied van circa 500 hectare kwijt. Dat is zo'n tien procent van de Twenterandse landbouwgrond en dat vindt het college een te grote opoffering. Bovendien is niet duidelijk of de doelstellingen daarmee gehaald worden. Het kan een grote impact hebben op de elf agrarische bedrijven nabij natuurgebied de Engbertsdijksvenen. Het gehele gebied zal in de toekomst niet meer geschikt zijn voor de huidige agrarische activiteiten. Wil een dergelijk groot gebied en haar omgeving 'leefbaar' blijven, dan zijn ook investeringen op dit sociaal economische vlak onmisbaar, zo meent het college van Twenterand.

De Omgevingsvisie beschrijft welke richting de provincie Overijssel inslaat voor de komende tientallen jaren op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu en water. Deze plannen liggen tot en met vrijdag 22 februari ter inzage. De provincie verzamelt en bundelt de zienswijzen tot een antwoordnota. Daarover wordt de gemeente Twenterand weer op de hoogte gesteld.

Almelo e.o.